Waar komen wij vandaan

Waar komen wij vandaan

In 1925 werd de vereniging opgericht. De toenmalige afdeling Leeuwarden van de Christelijke Nationale Werkmansbond gaf de aanzet tot de oprichting. De doelstelling was “om in droeve omstandigheden elkanders lasten te helpen dragen en door onderling hulpbetoon de kosten eener begrafenis te helpen verminderen”. En deze doelstelling geldt nog steeds, uiteraard toegespitst op de wensen en eisen van deze tijd.

Er is in de loop van de tijd natuurlijk veel veranderd. Zo is de structuur van de vereniging door de jaren heen een aantal keren aangepast. Was er eerst een vrijwilligersbestuur die de uitvaarten regelde, nu is er sprake van een professionele organisatie. Maar het toezicht op de bedrijfsactiviteiten ligt nog steeds in handen van een door leden gekozen Raad van Toezicht.

Naast de structuur van de vereniging zijn ook de producten en diensten in de afgelopen jaren verbeterd en op verzoek van de leden uitgebreid. En tenslotte is -om de dienstverlening aan leden en niet leden te optimaliseren- medio 2012 een nieuw uitvaartcentrum in gebruik genomen: de Noorderhof.

En daarmee blijven wij in de vereniging investeren, opdat ook in de toekomst aan de destijds geformuleerde doelstelling vorm kan blijven worden gegeven.